Odszkodowania

5 Maj 2008

Odsetki za zwłokę

Filed under: odsetki, odszkodowanie, poszkodowany — Adwokat Biznesu @ 7:21 pm
W sytuacji gdy zakład ubezpieczeń (dłużnik) nie wypłaca poszkodowanemu (wierzyciel) w terminie należnych świadczeń, poszkodowany może żądać odsetek za czas opóźnienia. W myśl art. 359 § 1 kodeksu cywilnego odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Zgodnie z art. 481 § 1 tego kodeksu jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. Wysokość odsetek ustawowych określa rozporządzenie Rady Ministrów. W chwili obecnej obowiązuje rozporządzenie z dnia 13 października 2005 r., w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. Nr 201 poz. 1662), zgodnie z którym odsetki ustawowe wynoszą 11,5% w stosunku rocznym.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 13 października 2005 r.
w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

Na podstawie art. 359 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość odsetek ustawowych ustala się na 11,5 % w stosunku rocznym.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 3, poz. 16).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2005 r.

Reklamy

>Odsetki za zwłokę

Filed under: odsetki, odszkodowanie, poszkodowany — Adwokat Biznesu @ 7:21 pm

>

W sytuacji gdy zakład ubezpieczeń (dłużnik) nie wypłaca poszkodowanemu (wierzyciel) w terminie należnych świadczeń, poszkodowany może żądać odsetek za czas opóźnienia. W myśl art. 359 § 1 kodeksu cywilnego odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Zgodnie z art. 481 § 1 tego kodeksu jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. Wysokość odsetek ustawowych określa rozporządzenie Rady Ministrów. W chwili obecnej obowiązuje rozporządzenie z dnia 13 października 2005 r., w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. Nr 201 poz. 1662), zgodnie z którym odsetki ustawowe wynoszą 11,5% w stosunku rocznym.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 13 października 2005 r.
w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

Na podstawie art. 359 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość odsetek ustawowych ustala się na 11,5 % w stosunku rocznym.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 3, poz. 16).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2005 r.

Odsetki za zwłokę

Filed under: odsetki, odszkodowanie, poszkodowany — Adwokat Biznesu @ 6:21 pm
W sytuacji gdy zakład ubezpieczeń (dłużnik) nie wypłaca poszkodowanemu (wierzyciel) w terminie należnych świadczeń, poszkodowany może żądać odsetek za czas opóźnienia. W myśl art. 359 § 1 kodeksu cywilnego odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Zgodnie z art. 481 § 1 tego kodeksu jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. Wysokość odsetek ustawowych określa rozporządzenie Rady Ministrów. W chwili obecnej obowiązuje rozporządzenie z dnia 13 października 2005 r., w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. Nr 201 poz. 1662), zgodnie z którym odsetki ustawowe wynoszą 11,5% w stosunku rocznym.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 13 października 2005 r.
w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

Na podstawie art. 359 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość odsetek ustawowych ustala się na 11,5 % w stosunku rocznym.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 3, poz. 16).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2005 r.

7 lutego 2008

Termin wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń

Filed under: odsetki, odszkodowanie, termin wypłaty — Adwokat Biznesu @ 6:33 pm
Zakład Ubezpieczeń w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie dokonuje wypłaty odszkodowania. Wypłata odszkodowania powinna być dokonana najpóźniej w terminie 90 dni, licząc od zawiadomienia o szkodzie. Niespełnienie świadczenia w terminie daje ubezpieczającemu prawo żądania odsetek za opóźnienie. Zakład ubezpieczeń odpowiadający za sprawcę wypadku komunikacyjnego z tytułu odpowiedzialności cywilnej dopuszcza się zwłoki, jeżeli nie spełnia świadczenia na rzecz poszkodowanego w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. Jeżeli poszkodowany wezwał wcześniej sprawcę wypadku do zapłaty odszkodowania, który jednak świadczenia nie spełnił, to zakład ubezpieczeń dopuszcza się zwłoki od daty tego wezwania (uchwała SN z dnia 9 czerwca 1995 r., III CZP 69/95, OSNC 1995, nr 10, poz. 144 i orz. SN z 15 listopada 2002 r., V CKN 1331/2000). Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (orz. SN z dnia 10 stycznia 2000 r., III CKN 1105/98, OSNC 2000, nr 7-8, poz. 134).

Orzecznictwo SN

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2005 r.
I ACa 617/2005


Nie budzi zastrzeżeń twierdzenie, iż zobowiązanie ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia ma charakter terminowy. Spełnienie świadczenia w późniejszym terminie może być usprawiedliwione tylko z powołaniem się na przeszkody, o których mowa w art. 817 § 2 kc – niemożliwość wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności albo wysokości świadczenia, pomimo podejmowanych ze szczególną starannością działań ubezpieczyciela. Wykazanie wystąpienia tych przeszkód obciążało pozwany zakład ubezpieczeń.
Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z roku 2003
V CK 640/2003


Jeśli w sprawie dotyczącej wypadku samochodowego prowadzone jest z postępowaniem likwidacyjnym równolegle karne, ubezpieczyciel nie może korzystać z okazji i nie wypłacać odszkodowania, bo czeka na zakończenie postępowania karnego. Sąd Najwyższy uznał, że jest to praktyka naganna, ponieważ firmy ubezpieczeniowe, jako profesjonaliści, same powinny przesądzać o szkodzie i związanym z nią odszkodowaniu.
Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z roku 2001
III CKN 17/2001


Zasadą jest, że zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni od zawiadomienia o zdarzeniu. Nie jest to jednak obowiązek bezwzględny, bo nie zawsze jest to możliwe. Opóźnienie wpływa jednak na ustalanie odsetek.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie
z dnia 25 sierpnia 1994 r.
I ACr 164/94


Skoro brak jest odrębnej regulacji prawnej co do terminu spełnienia świadczeń odszkodowawczych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, to ma zastosowanie art. 817 § 1 kc odnoszący się do ubezpieczyciela.

>Termin wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń

Filed under: odsetki, odszkodowanie, termin wypłaty — Adwokat Biznesu @ 6:33 pm

>

Zakład Ubezpieczeń w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie dokonuje wypłaty odszkodowania. Wypłata odszkodowania powinna być dokonana najpóźniej w terminie 90 dni, licząc od zawiadomienia o szkodzie. Niespełnienie świadczenia w terminie daje ubezpieczającemu prawo żądania odsetek za opóźnienie. Zakład ubezpieczeń odpowiadający za sprawcę wypadku komunikacyjnego z tytułu odpowiedzialności cywilnej dopuszcza się zwłoki, jeżeli nie spełnia świadczenia na rzecz poszkodowanego w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. Jeżeli poszkodowany wezwał wcześniej sprawcę wypadku do zapłaty odszkodowania, który jednak świadczenia nie spełnił, to zakład ubezpieczeń dopuszcza się zwłoki od daty tego wezwania (uchwała SN z dnia 9 czerwca 1995 r., III CZP 69/95, OSNC 1995, nr 10, poz. 144 i orz. SN z 15 listopada 2002 r., V CKN 1331/2000). Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (orz. SN z dnia 10 stycznia 2000 r., III CKN 1105/98, OSNC 2000, nr 7-8, poz. 134).

Orzecznictwo SN

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2005 r.
I ACa 617/2005


Nie budzi zastrzeżeń twierdzenie, iż zobowiązanie ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia ma charakter terminowy. Spełnienie świadczenia w późniejszym terminie może być usprawiedliwione tylko z powołaniem się na przeszkody, o których mowa w art. 817 § 2 kc – niemożliwość wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności albo wysokości świadczenia, pomimo podejmowanych ze szczególną starannością działań ubezpieczyciela. Wykazanie wystąpienia tych przeszkód obciążało pozwany zakład ubezpieczeń.
Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z roku 2003
V CK 640/2003


Jeśli w sprawie dotyczącej wypadku samochodowego prowadzone jest z postępowaniem likwidacyjnym równolegle karne, ubezpieczyciel nie może korzystać z okazji i nie wypłacać odszkodowania, bo czeka na zakończenie postępowania karnego. Sąd Najwyższy uznał, że jest to praktyka naganna, ponieważ firmy ubezpieczeniowe, jako profesjonaliści, same powinny przesądzać o szkodzie i związanym z nią odszkodowaniu.
Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z roku 2001
III CKN 17/2001


Zasadą jest, że zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni od zawiadomienia o zdarzeniu. Nie jest to jednak obowiązek bezwzględny, bo nie zawsze jest to możliwe. Opóźnienie wpływa jednak na ustalanie odsetek.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie
z dnia 25 sierpnia 1994 r.
I ACr 164/94


Skoro brak jest odrębnej regulacji prawnej co do terminu spełnienia świadczeń odszkodowawczych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, to ma zastosowanie art. 817 § 1 kc odnoszący się do ubezpieczyciela.

Termin wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń

Filed under: odsetki, odszkodowanie, termin wypłaty — Adwokat Biznesu @ 5:33 pm
Zakład Ubezpieczeń w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie dokonuje wypłaty odszkodowania. Wypłata odszkodowania powinna być dokonana najpóźniej w terminie 90 dni, licząc od zawiadomienia o szkodzie. Niespełnienie świadczenia w terminie daje ubezpieczającemu prawo żądania odsetek za opóźnienie. Zakład ubezpieczeń odpowiadający za sprawcę wypadku komunikacyjnego z tytułu odpowiedzialności cywilnej dopuszcza się zwłoki, jeżeli nie spełnia świadczenia na rzecz poszkodowanego w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. Jeżeli poszkodowany wezwał wcześniej sprawcę wypadku do zapłaty odszkodowania, który jednak świadczenia nie spełnił, to zakład ubezpieczeń dopuszcza się zwłoki od daty tego wezwania (uchwała SN z dnia 9 czerwca 1995 r., III CZP 69/95, OSNC 1995, nr 10, poz. 144 i orz. SN z 15 listopada 2002 r., V CKN 1331/2000). Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (orz. SN z dnia 10 stycznia 2000 r., III CKN 1105/98, OSNC 2000, nr 7-8, poz. 134).

Orzecznictwo SN

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2005 r.
I ACa 617/2005


Nie budzi zastrzeżeń twierdzenie, iż zobowiązanie ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia ma charakter terminowy. Spełnienie świadczenia w późniejszym terminie może być usprawiedliwione tylko z powołaniem się na przeszkody, o których mowa w art. 817 § 2 kc – niemożliwość wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności albo wysokości świadczenia, pomimo podejmowanych ze szczególną starannością działań ubezpieczyciela. Wykazanie wystąpienia tych przeszkód obciążało pozwany zakład ubezpieczeń.
Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z roku 2003
V CK 640/2003


Jeśli w sprawie dotyczącej wypadku samochodowego prowadzone jest z postępowaniem likwidacyjnym równolegle karne, ubezpieczyciel nie może korzystać z okazji i nie wypłacać odszkodowania, bo czeka na zakończenie postępowania karnego. Sąd Najwyższy uznał, że jest to praktyka naganna, ponieważ firmy ubezpieczeniowe, jako profesjonaliści, same powinny przesądzać o szkodzie i związanym z nią odszkodowaniu.
Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z roku 2001
III CKN 17/2001


Zasadą jest, że zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni od zawiadomienia o zdarzeniu. Nie jest to jednak obowiązek bezwzględny, bo nie zawsze jest to możliwe. Opóźnienie wpływa jednak na ustalanie odsetek.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie
z dnia 25 sierpnia 1994 r.
I ACr 164/94


Skoro brak jest odrębnej regulacji prawnej co do terminu spełnienia świadczeń odszkodowawczych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, to ma zastosowanie art. 817 § 1 kc odnoszący się do ubezpieczyciela.

Blog na WordPress.com.