Odszkodowania

15 kwietnia 2012

Zwrot kosztów naprawy uszkodzonego samochodu

Filed under: odszkodowanie, poszkodowany, ruch pojazdu, sprawca, szkoda — Adwokat Biznesu @ 8:12 pm
Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III CZP 80/11)
Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi. 
Reklamy

6 marca 2012

Przyczynienie się małoletniego

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 5 listopada 2008 r.
I CSK 139/2008

Ocena stopnia przyczynienia musi uwzględniać wiek i doświadczenie stron oraz ciążące na nich obowiązki, a także stopień świadomości poszkodowanego. Trudno jest uznać za równorzędne zachowanie dorosłego mężczyzny prowadzącego samochód z prędkością przekraczającą dopuszczalne ograniczenie administracyjne w terenie zabudowanym i zachowanie się pięcioletniej w chwili wypadku powódki.


 
Dla uwzględnienia przyczynienia się małoletniego konieczne jest, by mógł on choć w ograniczonym zakresie mieć świadomość nagannego zachowania lub grożącego mu niebezpieczeństwa. W przypadku pięcioletniego dziecka świadomość taka w pewnym stopniu już istnieje, lecz nie uzasadnia ona równorzędnego potraktowania z zawinionym działaniem sprawcy szkody. Ze względu jednak na istnienie po stronie powódki tej świadomości nie można zupełnie wyeliminować określonego stopnia przyczynienia się jej do zaistniałego zdarzenia.

13 października 2011

Odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego

Filed under: odszkodowanie, poszkodowany, przyczynienie, sprawca, wina, zadośćuczynienie — Adwokat Biznesu @ 3:24 pm
Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 16 grudnia 1975 r.
II CR 660/75

Kierowcy pojazdu mechanicznego, który wskutek użycia alkoholu uległ wypadkowi i doznał szkody, służy roszczenie odszkodowawcze przeciwko posiadaczowi pojazdu, jeżeli posiadacz zezwolił na prowadzenie swego pojazdu z wiedzą, że kierowca jest nietrzeźwy i że nie posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdu mechanicznego.

28 września 2011

Zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby bliskiej przed dniem 3 sierpnia 2008 r.

Filed under: odszkodowanie, poszkodowany, sprawca, szkoda, zadośćuczynienie — Adwokat Biznesu @ 12:30 pm
Spowodowanie śmierci osoby bliskiej – męża i ojca przez osobę trzecią stanowi naruszenie dobra osobistego najbliższych członków rodziny zmarłego – żony i dzieci, w postaci prawa do życia w związku małżeńskim, posiadania ojca, życia w pełnej rodzinie, w której mąż matki jest ojcem jej dzieci (wyrok SA w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2007 roku).

Najbliższym członkom rodziny zmarłego nie przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art. 446 § 4 k.c., gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu przed dniem 3 sierpnia 2008 r (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 listopada 2010 r).
Sąd może jednak przyznać najbliższemu członkowi rodziny zmarłego zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 k.c nawet wówczas gdy śmierć osoby bliskiej nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r., albowiem stanowi to naruszenie dóbr osobistych osób uprawnionych(bliskich zmarłego).
Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 13 lipca 2011 r.
III CZP 32/2011

Sąd może przyznać najbliższemu członkowi rodziny zmarłego zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 w związku z art 24 § 1 k.c., także wtedy, gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r. wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia.

14 kwietnia 2008

>Ustalenie odpowiedzialności na przyszłość

Filed under: poszkodowany, sprawca, termin wypłaty, ubezpieczenie OC — Adwokat Biznesu @ 5:28 pm

>

Poszkodowany może na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. W przypadku wypadków komunikacyjnych osoba poszkodowana może domagać się ustalenia, że zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzenia, które ujawnią się w przyszłości.

Na podstawie art. 189 kpc powód może żądać ustalenia, że pozwany ponosi odpowiedzialność za mogące nastąpić w przyszłości skutki wypadku (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 października 1999 r., II UKN 176/99).

Ustalenie odpowiedzialności na przyszłość

Filed under: poszkodowany, sprawca, termin wypłaty, ubezpieczenie OC — Adwokat Biznesu @ 5:28 pm
Poszkodowany może na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. W przypadku wypadków komunikacyjnych osoba poszkodowana może domagać się ustalenia, że zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzenia, które ujawnią się w przyszłości.

Na podstawie art. 189 kpc powód może żądać ustalenia, że pozwany ponosi odpowiedzialność za mogące nastąpić w przyszłości skutki wypadku (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 października 1999 r., II UKN 176/99).

Ustalenie odpowiedzialności na przyszłość

Filed under: poszkodowany, sprawca, termin wypłaty, ubezpieczenie OC — Adwokat Biznesu @ 4:28 pm
Poszkodowany może na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. W przypadku wypadków komunikacyjnych osoba poszkodowana może domagać się ustalenia, że zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzenia, które ujawnią się w przyszłości.

Na podstawie art. 189 kpc powód może żądać ustalenia, że pozwany ponosi odpowiedzialność za mogące nastąpić w przyszłości skutki wypadku (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 października 1999 r., II UKN 176/99).

31 marca 2008

>Przyznanie się sprawcy

Filed under: ciężar dowodu, odszkodowanie, sprawca — Adwokat Biznesu @ 5:23 pm

>

Na stronie: http://www.fundacjabwrd.pl/index.php?st=8 znalazłem nastepującą informację:

‚… Do rozliczenia szkody zakład ubezpieczeniowy sprawcy będzie domagał się od zgłaszającego roszczenia dowodów potwierdzających te roszczenia. Takim dowodem będzie „Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej” …’

Zaspokojenie lub uznanie przez osobę objętą ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej, roszczenia o naprawienie wyrządzonej przez nią szkody nie ma skutków prawnych względem zakładu ubezpieczeń lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które nie wyraziły na to uprzednio zgody. Ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej nie może uznać objętego tym ubezpieczeniem roszczenia ani dobrowolnie go zaspokoić bez zgody ubezpieczyciela (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 marca 2005 r., III CK 458/2004). Regulacja ta ma na celu przede wszystkim ochronę zakładów ubezpieczeń przed fikcyjnymi wypadkami komunikacyjnymi i wyłudzaniem odszkodowań. W praktyce jakiekolwiek oświadczenie sprawcy wypadku nie będzie miało jakiegokolwiek znaczenia dla firmy ubezpieczeniowej, chyba że firma ta wyraziła uprzednio na to zgodę. Jedynym wiarygodnym dokumentem będzie w tym przypadku notatka Policji, potwierdzająca fakt zaistnienia zdarzenia. Oczywiście oświadczenie sprawcy takiego zdarzenia nie utrudni poszkodowanemu w dochodzeniu swoich roszczeń. Jednak z praktycznego punktu widzenie będzie ono miało marginalne znaczenie, jeśli w ogóle będzie brane pod uwagę przez zakład ubezpieczeń.

‚… Ponieważ zgodnie z art, 6 k.c. „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”, to na poszkodowanym spoczywa obowiązek uzyskania od sprawcy oświadczenia opisującego precyzyjnie okoliczności kolizji i jego zawinienie …’

Poszkodowany nie ma obowiązku uzyskania od sprawcy zdarzenia oświadczenia opisującego okoliczności kolizji drogowej. Obowiązek ustalenia okoliczności uzasadniających odpowiedzialność ubezpieczyciela spoczywa na firmie ubezpieczeniowej, nie zaś na poszkodowanym. Więcej na ten temat można przeczytać tu: ciężar dowodu

Jeżeli w wypadku drogowym nie ma rannych lub zabitych wówczas kierujący pojazdem nie ma obowiązku wzywania Policji. Jednak z praktycznego punktu widzenia bez względu na skutki wypadku należy wezwać Policję, która na miejscu zbada okoliczności zdarzenia i sporządzi notatkę. W wielu przypadkach, gdy poszkodowany posiada jedynie oświadczenie sprawcy zdarzenia, firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłat należnych świadczeń.

Przyznanie się sprawcy

Filed under: ciężar dowodu, odszkodowanie, sprawca — Adwokat Biznesu @ 5:23 pm
Na stronie: http://www.fundacjabwrd.pl/index.php?st=8 znalazłem nastepującą informację:

‚… Do rozliczenia szkody zakład ubezpieczeniowy sprawcy będzie domagał się od zgłaszającego roszczenia dowodów potwierdzających te roszczenia. Takim dowodem będzie „Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej” …’

Zaspokojenie lub uznanie przez osobę objętą ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej, roszczenia o naprawienie wyrządzonej przez nią szkody nie ma skutków prawnych względem zakładu ubezpieczeń lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które nie wyraziły na to uprzednio zgody. Ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej nie może uznać objętego tym ubezpieczeniem roszczenia ani dobrowolnie go zaspokoić bez zgody ubezpieczyciela (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 marca 2005 r., III CK 458/2004). Regulacja ta ma na celu przede wszystkim ochronę zakładów ubezpieczeń przed fikcyjnymi wypadkami komunikacyjnymi i wyłudzaniem odszkodowań. W praktyce jakiekolwiek oświadczenie sprawcy wypadku nie będzie miało jakiegokolwiek znaczenia dla firmy ubezpieczeniowej, chyba że firma ta wyraziła uprzednio na to zgodę. Jedynym wiarygodnym dokumentem będzie w tym przypadku notatka Policji, potwierdzająca fakt zaistnienia zdarzenia. Oczywiście oświadczenie sprawcy takiego zdarzenia nie utrudni poszkodowanemu w dochodzeniu swoich roszczeń. Jednak z praktycznego punktu widzenie będzie ono miało marginalne znaczenie, jeśli w ogóle będzie brane pod uwagę przez zakład ubezpieczeń.

‚… Ponieważ zgodnie z art, 6 k.c. „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”, to na poszkodowanym spoczywa obowiązek uzyskania od sprawcy oświadczenia opisującego precyzyjnie okoliczności kolizji i jego zawinienie …’

Poszkodowany nie ma obowiązku uzyskania od sprawcy zdarzenia oświadczenia opisującego okoliczności kolizji drogowej. Obowiązek ustalenia okoliczności uzasadniających odpowiedzialność ubezpieczyciela spoczywa na firmie ubezpieczeniowej, nie zaś na poszkodowanym. Więcej na ten temat można przeczytać tu: ciężar dowodu

Jeżeli w wypadku drogowym nie ma rannych lub zabitych wówczas kierujący pojazdem nie ma obowiązku wzywania Policji. Jednak z praktycznego punktu widzenia bez względu na skutki wypadku należy wezwać Policję, która na miejscu zbada okoliczności zdarzenia i sporządzi notatkę. W wielu przypadkach, gdy poszkodowany posiada jedynie oświadczenie sprawcy zdarzenia, firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłat należnych świadczeń.

Przyznanie się sprawcy

Filed under: ciężar dowodu, odszkodowanie, sprawca — Adwokat Biznesu @ 4:23 pm
Na stronie: http://www.fundacjabwrd.pl/index.php?st=8 znalazłem nastepującą informację:

‚… Do rozliczenia szkody zakład ubezpieczeniowy sprawcy będzie domagał się od zgłaszającego roszczenia dowodów potwierdzających te roszczenia. Takim dowodem będzie „Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej” …’

Zaspokojenie lub uznanie przez osobę objętą ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej, roszczenia o naprawienie wyrządzonej przez nią szkody nie ma skutków prawnych względem zakładu ubezpieczeń lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które nie wyraziły na to uprzednio zgody. Ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej nie może uznać objętego tym ubezpieczeniem roszczenia ani dobrowolnie go zaspokoić bez zgody ubezpieczyciela (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 marca 2005 r., III CK 458/2004). Regulacja ta ma na celu przede wszystkim ochronę zakładów ubezpieczeń przed fikcyjnymi wypadkami komunikacyjnymi i wyłudzaniem odszkodowań. W praktyce jakiekolwiek oświadczenie sprawcy wypadku nie będzie miało jakiegokolwiek znaczenia dla firmy ubezpieczeniowej, chyba że firma ta wyraziła uprzednio na to zgodę. Jedynym wiarygodnym dokumentem będzie w tym przypadku notatka Policji, potwierdzająca fakt zaistnienia zdarzenia. Oczywiście oświadczenie sprawcy takiego zdarzenia nie utrudni poszkodowanemu w dochodzeniu swoich roszczeń. Jednak z praktycznego punktu widzenie będzie ono miało marginalne znaczenie, jeśli w ogóle będzie brane pod uwagę przez zakład ubezpieczeń.

‚… Ponieważ zgodnie z art, 6 k.c. „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”, to na poszkodowanym spoczywa obowiązek uzyskania od sprawcy oświadczenia opisującego precyzyjnie okoliczności kolizji i jego zawinienie …’

Poszkodowany nie ma obowiązku uzyskania od sprawcy zdarzenia oświadczenia opisującego okoliczności kolizji drogowej. Obowiązek ustalenia okoliczności uzasadniających odpowiedzialność ubezpieczyciela spoczywa na firmie ubezpieczeniowej, nie zaś na poszkodowanym. Więcej na ten temat można przeczytać tu: ciężar dowodu

Jeżeli w wypadku drogowym nie ma rannych lub zabitych wówczas kierujący pojazdem nie ma obowiązku wzywania Policji. Jednak z praktycznego punktu widzenia bez względu na skutki wypadku należy wezwać Policję, która na miejscu zbada okoliczności zdarzenia i sporządzi notatkę. W wielu przypadkach, gdy poszkodowany posiada jedynie oświadczenie sprawcy zdarzenia, firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłat należnych świadczeń.

Older Posts »

Blog na WordPress.com.