Odszkodowania

31 Maj 2012

Wysokośc wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniu przedsądowym

Powracając raz jeszcze do uchwały Sądu Najwyższego z 13 marca 2012r., dotyczącej zwrotu kosztów pełnomocnika poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym, w uzasadnieniu pisemnym uchwały Sąd stwierdził ponadto, że wysokość kosztów pomocy powinna mieścić się w granicach wyznaczonych uzasadnionym nakładem pracy i odpowiadać stosownemu do tego nakładu wynagrodzeniu.
Pytanie zatem jest bardzo proste czy dokonanie analizy prawnej przypadku, zgłoszenie roszczenia do ubezpieczyciela oraz prowadzenie z nim korespondencji uzasadnia wynagrodzenie prowizyjne w wysokości np 20% od kwoty 50 000 zł zadośćuczynienia przyznanego poszkodowanemu ? Często tez jedyną czynnością jaka wykonuje pełnomocnik jest samo zgłoszenia, a następnie zawarcie ugody zaproponowanej przez zakład ubezpieczeń.
Jeżeli osoba zainteresowana uda się do prawnika(adwokat, radca prawny), prosząc jedynie o udzielenie porady prawnej, otrzyma ją za ok. 100 – 200 zł, za dalsze 100 – 200 zł otrzyma projekt pisma – zgłoszenia szkody. 
W obu przypadkach efekt będzie ten sam, w pierwszym jednak z kwoty przyznanego świadczenia zostanie jej odliczone 10 000 zł + 23 % VAT, w drugim zapłaci 400 zł + 23 % VAT.
Zatem kolejne pytanie gdzie jest interes poszkodowanego, a gdzie jest interes firmy zajmującej się reprezentowaniem poszkodowanych ?
Kancelaria odszkodowawcze nie zwracają się do ubezpieczyciela o zwrot wynagrodzenia jakie pobrały od poszkodowanego, a które zgodnie ze wspomnianą uchwałą SN stanowi szkodę pokrywaną z OC sprawcy. Robią tak z oczywistego powodu. Po pierwsze musiałyby wskazać zakładowi ubezpieczeń kwotę wynagrodzenia, jakie zastrzegły na swoją rzecz. Po drugie jeśli ubezpieczyciel nie zakwestionowałby celowości korzystania z pomocy pełnomocnika, to z pewnością zakwestionowałby wysokość jego wynagrodzenia(np. 20 % z 50 000 zł).

Po trzecie w przypadku odmowy firma ubezpieczeniowa aby należycie chronić interes swojego klienta powinna skierować sprawę do sądu. Ten jednak oceniałby wówczas uzasadniony nakład pracy pełnomocnika i dokonałby oceny jego wysokości, kierując się tym kryterium. Wówczas też mógłby zakwestionować wysokość wynagrodzenia pełnomocnika.

Wątpię aby jakakolwiek firma odszkodowawcza zwróciła się do sądu przeciwko ubezpieczycielowi o zwrot wynagrodzenia, albowiem wówczas obnażyłaby najsłabsze ogniwo w swojej działalności – tak niewiele za tak dużo.

Byłym klientom firm odszkodowawczych pozostaje zatem droga sądowa przeciwko swoim niedawnym wybawcom o zapłatę różnicy pomiędzy tym co kancelaria pobrała jako swoje wynagrodzenia, a tym co faktycznie się jej należy, oceniając nakład pracy pełnomocnika.

Historia zna już takie przypadki i co najważniejsze zakończyły się one sukcesem dla poszkodowanych.
Zastanawiam się również jak kilka takich przegranych przez kancelarię spraw sądowych o zapłatę nienależnie pobranego wynagrodzenia, wpłynęłoby na kurs akcji, jeśli firma jest notowana na giełdzie papierów wartościowych i jak w tej sytuacji zareagowaliby inwestorzy instytucjonalni ?

Zwrot wynagrodzenia kancelarii odszkodowawczej

Reklamy

27 września 2010

Wzór pisma o odszkodowanie(zadośćuczynienie) oraz koszty leczenia

Filed under: odszkodowanie, poszkodowany, wzory pism, zadośćuczynienie — Adwokat Biznesu @ 10:50 pm
Lublin, 01.06.2009
Nazwa Zakładu Ubezpieczeń
adres
Nr polisy OC sprawcy: 123456789
Sprawca: Jan Malinowski, zam. 12-345 Katowice, ul. Kwiatowa 6/5
Poszkodowany: Maria Kwiatkowska, zam. 56-987 Lublin, ul. Wesoła 4
Data zdarzenia: 01.03.2009
Żądanie:
Działając w imieniu własnym jako poszkodowany(a) niniejszym zgłaszam następujące roszczenie:
zadośćuczynienie (art.445 k.c.)………………. – ..(kwota)zł,
odszkodowanie (art. 361 § 1 k.c.)…………….. – ..(kwota)zł,
zwrot kosztów leczenia (art.444 § 1 kc)……….. – ..(kwota)zł.
Uzasadnienie:
Powyższe żądanie(a) uzasadnione jest(są) w sposób następujący.
Data, miejsce, sprawca zdarzenia:
W dniu 01.03.2009 w Lublinie doszło do wypadku komunikacyjnego, którego sprawcą był Jan Malinowski. Sprawca zdarzenia posiada polisę OC (nr 123456789) posiadaczy pojazdów mechanicznych, która zawarta została z Waszym Towarzystwie.
Obrażenia ciała poszkodowanego:
(opisać od strony medycznej zakres doznanych obrażeń oraz przebieg ich leczenia)
Poszkodowany(a) doznał(a) obrażeń ciała w postaci:
-wieloodłamowe złamanie kości miednicy,
-złamanie trzech żeber po stronie prawej,
-wstrząs mózgu,
-liczne siniaki i otarcia naskórka,
……………………………..
Stan zdrowia psychicznego:
(opis urazów psychicznych, będących następstwem zdarzenia na podstawie zaświadczenia psychologa)
Zdarzenie wywołało u poszkodowanego(ej) uraz psychiczny. Nastąpił regres w jego(ej) zachowaniu, stał(a) się bardziej nerwowy(a), przewrażliwiony(a), lekowy(a). Konsekwencją zdarzenia jest też większa niż poprzednio ostrożność przy przechodzeniu przez jezdnię, niepokój, lek, zrywanie się w nocy z płaczem, a także niechęć do rozmowy na temat wypadku. Okoliczności powyższe świadczą o przeżytym przez poszkodowanego(ą) stresie i obawie przed powtórzeniem się zdarzenia.
Celem zadośćuczynienia jest przede wszystkim złagodzenie doznanych i odczuwanych cierpień, winno ono mieć charakter całościowy i obejmować wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno już doznane, jak i te, które zapewne wystąpią w przyszłości (a więc prognozy na przyszłość). Charakter kompensacyjny szkody niemajątkowej – krzywdy musi wyrażać się w odczuwalnej ekonomicznie wartości(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 marca 2005 r. VI ACa 945/2004,Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 lutego 2005 r.III APa 9/2004).
Koszty leczenia:
W trakcie leczenia poszkodowany na własny koszt nabył lekarstwa: …….(nazwy)…….. na łączna kwotę …… zł, korzystał z następujących zabiegów rehabilitacyjnych ……………………………….. na łączna kwotę …… zł, korzystał z pomocy psychologicznej (3 wizyty po 50 zł każda).
W załączeniu rachunki za leczenie.
Wskutek zdarzenia uległy zniszczeniu należące do mnie rzeczy:

……..(komputer, zegarek, odzież) …………………………………….

Mając na uwadze, iż powyższe żądanie jest w pełni uzasadnione, kwotę należnego świadczenia proszę przekazać na nr rachunku bankowego: ………………………………….. w ustawowym terminie 30 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Stosownie do treści art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r., o działalności ubezpieczeniowej(Dz.U.Nr 124/2003,poz.1151) proszę o potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia szkody i poinformowania Mnie o numerze, pod którym szkoda została zarejestrowana.
Ubezpieczyciel nie jest upoważniony do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 stycznia 2000 r., III CKN 1105/98).
Podstawowy termin 30 dni do wypłaty odszkodowania, o którym mowa w art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, oznacza, że odsetki za zwłokę należy liczyć od pierwszego dnia po upływie tego terminu(SN w uchwale z 19 marca 1998 r., III CZP 72/97, OSNC 1998, nr 9, poz. 133).
Z poważaniem
………………………
Załączniki:
– ……………..

8 września 2008

Wzory pism w sprawach o odszkodowanie

Filed under: odszkodowanie, poszkodowany, wzory pism — Adwokat Biznesu @ 5:54 pm
Rzecznik Ubezpieczonych umieścił na swojej stronie w serwisie prawnym kilka wzorów pism przydatnych w dochodzeniu roszczeń w sprawach o odszkodowanie. Planowana jest dalsza rozbudowa zbioru wzorów pism przydatnych w dochodzeniu roszczeń w zakładzie ubezpieczeń oraz przed sądem w najczęściej spotykanych w praktyce sporach.

wzory pism znajdziesz tutaj

Wzory pism w sprawach o odszkodowanie

Filed under: odszkodowanie, poszkodowany, wzory pism — Adwokat Biznesu @ 5:54 pm
Rzecznik Ubezpieczonych umieścił na swojej stronie w serwisie prawnym kilka wzorów pism przydatnych w dochodzeniu roszczeń w sprawach o odszkodowanie. Planowana jest dalsza rozbudowa zbioru wzorów pism przydatnych w dochodzeniu roszczeń w zakładzie ubezpieczeń oraz przed sądem w najczęściej spotykanych w praktyce sporach.

wzory pism znajdziesz tutaj

Wzory pism w sprawach o odszkodowanie

Filed under: odszkodowanie, poszkodowany, wzory pism — Adwokat Biznesu @ 4:54 pm
Rzecznik Ubezpieczonych umieścił na swojej stronie w serwisie prawnym kilka wzorów pism przydatnych w dochodzeniu roszczeń w sprawach o odszkodowanie. Planowana jest dalsza rozbudowa zbioru wzorów pism przydatnych w dochodzeniu roszczeń w zakładzie ubezpieczeń oraz przed sądem w najczęściej spotykanych w praktyce sporach.

wzory pism znajdziesz tutaj

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.